Báo cáo công khai

 • Báo cáo thu NSX
 • Báo cáo chi NSX
 • Báo cáo cân đối NSX
 1. Khi xem Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã, dự toán thu không lên số liệu thì làm thế nào?
 2. Khi xem Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã, dự toán chi không lên số liệu thì làm thế nào?
 3. Khi xem Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã, dự toán thu lên sai số liệu thì làm thế nào?
 4. Khi xem Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã, dự toán chi lên sai số liệu thì làm thế nào?
 5. Khi xem Biểu số 108: Cân đối dự toán ngân sách xã, dự toán thu không lên hoặc sai số liệu thì làm thế nào?
 6. Khi xem Biểu số 108: Cân đối dự toán ngân sách xã, dự toán chi không lên hoặc sai số liệu thì làm thế nào?
 7. Khi xem Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã, dự toán thu không lên số liệu thì làm thế nào?
 8. Khi xem Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã, dự toán chi không lên số liệu thì làm thế nào?
 9. Khi xem Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã, dự toán thu lên sai số liệu thì làm thế nào?
 10. Khi xem Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã, dự toán chi lên sai số liệu thì làm thế nào?
 11. Khi xem Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã chỉ tiêu Thu phân chia theo tỷ lệ % lên không khớp so với Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã thì làm thế nào?
 12. Khi xem Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã thấy Tổng số thu lên sai số liệu so với Biểu số 114: Ước thực hiện thu ngân sách xã thì làm như thế nào?
 13. Khi xem Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã thấy Tổng số chi lên sai số liệu so với Biếu số 115: Ước thực hiện chi ngân sách xã thì làm như thế nào?
Cập nhật 11/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY

Để lại bình luận