Bổ sung dự toán

Khi nhận được nhận dự toán giao bổ sung, đơn vị thực hiện nhập bổ sung dự toán thu, chi theo MLNS và theo NDKT

1. Định khoản

 • Khi có quyết định bổ sung dự toán
  Nợ TK 008: Dự toán chi thường xuyên (Ghi dương số tiền điều chỉnh).
 • Khi nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng:
  Nợ TK 1121: Tiền ngân sách tại Kho bạc: Số tiền điều chỉnh giảm dự toán (ghi số âm)
  Có TK 7142: Thu ngân sách xã thuộc năm nay: Số tiền điều chỉnh giảm dự toán (ghi số âm).

2. Mô tả nghiệp vụ

 • UBND xã (đơn vị dự toán cấp III) lập hồ sơ đề nghị bổ sung dự toán gửi Phòng tài chính UBND cấp Huyện xem xét phê duyệt.
 • Phòng Tài chính cấp Huyện thẩm tra đề nghị bổ sung dự toán sau đó trình UBND cấp Huyện phê duyệt.
 • UBND cấp Huyện phê duyệt và ra quyết định bổ sung dự toán, gửi thông báo cho UBND cấp Xã và kho bạc nhà nước cấp Huyện.
 • Kho bạc NN cấp Huyện nhận thông báo nhập vào hệ thống kho bạc để theo dõi.
 • Kế toán UBND xã nhận quyết định bổ sung dự toán, ghi nhận vào sổ sách để theo dõi.

3. Các bước thực hiện

3.1. Bổ sung dự toán thu theo mục lục ngân sách

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Bổ sung dự toán\Bổ sung dự toán thu theo MLNS.

2. Khai báo thông tin chứng từ Bổ sung dự toán thu theo MLNS.

  • Nhập Diễn giải, Ngày chứng từ, Số chứng từ.
  • Thông tin chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, số tiền Thu NSNN, Thu NSX.
  • Nhấn Cất.

3. Nhấn In để in mẫu Bổ sung dự toán thu theo MLNS.

3.2. Bổ sung dự toán chi theo mục lục ngân sách

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Bổ sung dự toán\Bổ sung dự toán chi theo MLNS.

2. Khai báo thông tin chứng từ Bổ sung dự toán chi theo MLNS.

  • Nhập Diễn giải, Ngày chứng từ, Số chứng từ.
  • Thông tin chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, số tiền Huyện giao.

3. Nhấn Cất. Nhấn để chương trình tự động sinh chứng từ nhận dự toán bổ sung.

4. Chương trình chuyển sang màn hình Nhận dự toán. Nhấn Cất để hoàn thành.

3.3. Bổ sung dự toán thu theo nội dung kinh tế

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Bổ sung dự toán\Bổ sung dự toán thu theo MLNS.

2. Khai báo thông tin chứng từ Bổ sung dự toán thu theo MLNS.

  • Nhập Diễn giải, Ngày chứng từ, Số chứng từ.
  • Nhập số Thu NSNN  => chương trình tự tính số Thu ngân sách xã dựa vào Tỷ lệ % xã hưởng.

3. Nhấn In để in mẫu Bổ sung dự toán thu theo NDKT.

3.4. Bổ sung dự toán chi theo nội dung kinh tế

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Bổ sung dự toán\Bổ sung dự toán chi theo NDKT.

2. Nhập Diễn giải, Ngày chứng từ, Số chứng từ.

3. Nhập Tổng cộng (tổng dự toán nhận được cho từng chỉ tiêu).

4. Nhập dự toán vào 1 trong 2 cột Chi đầu tư phát triển hay Chi thường xuyên. Phần mềm sẽ tự tính cột còn lại.

5. Nhấn In để in mẫu Bổ sung dự toán chi theo NDKT.

Cập nhật 9 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận