Cam kết chi

I. Đề nghị cam kết chi

1. Mô tả nghiệp vụ

 • Đầu năm, hoặc khi phát sinh hợp đồng cần được cam kết chi, kế toán phải xác định số tiền cần cam kết chi.
 • Kế toán lập đề nghị cam kết chi và gửi kèm quyết định giao dự toán và hợp đồng đến thủ trưởng đơn vị.
 • Chủ tịch UBND xã phê duyệt cam kết chi
 • Kế toán mang hồ sơ đề nghị cam kết chi đã được phê duyệt ra kho bạc giao dịch.
 • Kho bạc kiểm soát hồ sơ đề nghị cam kết chi, nếu phù hợp với quy định thì thông báo chấp thuận cam kết chi cho xã, ký vào đề nghị cam kết chi và chuyển lại 1 liên cho xã, nếu không phù hợp với quy định thì thông báo không chấp thuận và nêu rõ lý do không chấp thuận.
 • Kế toán ghi nhận vào sổ sách để theo dõi số dự toán đã cam kết chi.
 • Đối với hợp đồng thực hiện nhiều năm, đến năm sau hồ sơ đề nghị cam kết chi không phải nộp kèm hợp đồng.

2. Ví dụ

Ngày 28/01/2020, kế toán làm đề nghị cam kết chi CKC01 tại kho bạc Nhà nước Ba Đình với các thông tin sau:

 • Tên nhà cung cấp: Công ty TNHH Tân Hòa
 • Mã số nhà cung cấp: 093116
 • Tài khoản nhà cung cấp: 102654101101
 • Tại ngân hàng: Ngân hàng Công Thương
 • Số hợp đồng giấy: HĐ4785/KTNN
 • Ngày ký hợp đồng (hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực): 15/01/2020
 • Giá trị hợp đồng giấy: 725.000.000 VND
 • Chi tiết theo MLNS:

Chương: 989, khoản 251, tiểu mục 7001: 520.000.000 đồng

Chương 989, khoản 251, tiểu mục 6552: 70.000.000 đồng

Chương 989, khoản 251, tiểu mục 6101: 105.000.000 đồng

Chương 989, khoản 251, tiểu mục 8754: 30.000.000 đồng

3. Các bước thực hiện

Để nhập đề nghị cam kết chi, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách \Cam kết chi\Đề nghị cam kết chi.

2. Nhấn Thêm.

3. Chọn loại Kinh phí thường xuyên hay Kinh phí đầu tư.

4. Nhập thông tin Đối tượng: Mã dự án đầu tư, Tên dự án đầu tư, Nhà cung cấp, Tài khoản ngân hàng, Số hợp đồng giấy, Giá trị hợp đồng giấy.

5. Nhập thông tin Chứng từ: Ngày đề nghị cam kết chi, Ngày KBNN ghi sổ, Số cam kết chi.

6. Nhập thông tin chi tiết về mục lục ngân sách, số tiền thực hiện cam kết chi và chương trình mục tiêu, dự án.

7. Nhấn Cất.

8. In Đề nghị cam kết chi bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

9. In mẫu 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc bằng cách chọn chức năng Báo cáo.

Lưu ý: Sau khi lập đề nghị cam kết chi, khi Chuyển khoản kho bạc có thể chọn được cam kết chi.

II. Điều chỉnh cam kết chi

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi có điều chỉnh cam kết chi:

 • Kế toán lập Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi và gửi cho thủ trưởng đơn vị duyệt, sau đó gửi đến KBNN nơi giao dịch.
 • Căn cứ đề nghị của đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư, KBNN sẽ đối chiếu giữa các thông tin chi tiết và số tiền của cam kết chi đang được quản lý trên hệ thống kho bạc với các thông tin chi tiết và số tiền của cam kết chi trên Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi; sau đó kiểm tra, nếu phù hợp thì điều chỉnh các thông tin của cam kết chi trên hệ thống theo đề nghị của đơn vị dự toán/chủ đầu tư, ký xác nhận vào phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi và gửi lại cho đơn vị 1 liên.
 • Kế toán ghi nhận vào sổ sách để theo dõi số dự toán đã cam kết chi.

2. Ví dụ

Ngày 15/01/2020, kế toán đơn vị làm điều chỉnh cam kết chi DCCKC01 điều chỉnh thông tin như sau:

– Điều chỉnh từ khoản 281 về khoản 338.

– Điều chỉnh Tiểu mục 6101: 150.000.000 đồng (số tiền tăng)

– Điều chỉnh Tiểu mục 6552: 50.000.000 đồng (số tiền giảm)

3. Các bước thực hiện

Để nhập điều chỉnh cam kết chi, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Cam kết chi\Điều chỉnh cam kết chi.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhấn vào dấu ba chấm để chọn số cam kết chi cần điều chỉnh, tích chọn nội dung cam kết chi cần điều chỉnh, nhấn Đồng ý.

4. Kiểm tra lại thông tin mà phần mềm đã tự động lấy từ Đề nghị cam kết chi sang Điều chỉnh cam kết chi.

5. Tích chọn Thông tin đề nghịĐiều chỉnh.

6. Thực hiện nhập thông tin điều chỉnh vào phần Thông tin đề nghị điều chỉnh.

7. Nhấn Cất.

8. In Giấy điều chỉnh số liệu cam kết chi bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

9. In mẫu 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc bằng cách chọn chức năng Báo cáo.

Cập nhật 21 Tháng Mười Một, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận