Chi tiền gửi

Hướng dẫn kế toán hạch toán các nghiệp vụ chi tiền bằng tiền gửi tại đơn vị

I. Rút tiền gửi về quỹ tiền mặt

1. Định khoản

Tại xã, trong quá trình hoạt động, phát sinh các khoản chi hoạt động hoặc chi xây dựng cơ bản có giá trị nhỏ không vượt quá 5 triệu đồng đối với một khoản chi hoặc các khoản không thể chi bằng chuyển khoản (như chi mua vật tư, hàng hóa của các đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ không có tài khoản ngân hàng,…) hoặc các khoản chắc chắn phải chi, các khoản chi có cơ chế hướng dẫn riêng mà được phép chi bằng tiền mặt như chi tiền lương, tiền công, sinh hoạt phí, các khoản phục cấp, chi xây dựng các công trình do dân tự làm của xã…

Xã xác định nhu cầu chi tiền mặt để thực hiện hoạt động thường xuyên hoặc đột xuất cần chi bằng tiền mặt mà quỹ tiền mặt không có đủ tiền thì sẽ rút tiền từ ngân hàng/kho bạc về nhập quỹ để phục vụ cho việc chi tiêu.

Khi rút tiền ngân sách tại Kho bạc nhập quỹ, Kế toán căn cứ vào Giấy rút dự toán ngân sách, lập phiếu thu tiền mặt và ghi sổ:

Nợ TK 111: Tiền mặt

Có TK 1121: Tiền ngân sách tại Kho bạc

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán xã lập Giấy rút tiền mặt dự toán ngân sách kèm theo các chứng từ gốc (hợp đồng, hóa đơn, danh sách nhận tiền,…) hoặc bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng gửi cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Kế toán chuyển Giấy rút dự toán ngân sách và bộ hồ sơ thanh toán trên cho Kho bạc kiểm soát chi và duyệt chi.

3. Kho bạc thực hiện kiểm soát và duyệt cho rút tiền về đơn vị.

4. Cán bộ xã nhận tiền tại Kho bạc

5. Kế toán xã lập phiếu thu chuyển cho Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị ký duyệt và chuyển lại cho thủ quỹ làm căn cứ thu tiền.

6. Thủ quỹ thực hiện thu tiền và ghi sổ quỹ.

7. Căn cứ vào phiếu thu đã có chữ ký của thủ quỹ, Giấy rút dự toán ngân sách, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt.

3. Ví dụ

Ngày 09/3/2020 Rút tạm ứng hoạt động tháng 3/2020, số tiền 225.000.000

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Nhập quỹ tiền mặt\Phiếu rút tiền kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu rút tiền kho bạc.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải, chọn TKKB.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày giấy rút, Ngày hạch toán, Số giấy rút.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 111, TK Có 1121, Số tiền, Mục lục ngân sách.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111, 112 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt.

II. Chi lương, phụ cấp cho cán bộ nhân viên

1. Định khoản

a. Khi xã chuyển dự toán để chi trả tiền lương, phụ cấp và các khoản phải trả cho cán bộ, công chức cấp xã, kế toán ghi:

Nợ TK 334: Phải trả cán bộ, công chức

Có TK 112: Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1121- Tiền NSX tại Kho bạc)

Đồng thời ghi Có TK 008 Dự toán chi ngân sách

b. Kế toán trả lương, phụ cấp qua tài khoản cá nhân:

– Khi xã lập Lệnh chi tiền hoặc Giấy rút dự toán chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi Kho bạc sang tài khoản tiền gửi Ngân hàng, nơi cán bộ, công chức cấp xã mở tài khoản cá nhân để thanh toán tiền lương, phụ cấp, kế toán ghi:

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1122 – Tiền gửi Ngân hàng)

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1121- Tiền NSX tại Kho bạc)

Đồng thời ghi Có TK 008 Dự toán chi ngân sách

– Khi có xác nhận của ngân hàng phục vụ về số tiền lương và các khoản thu nhập khác đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của từng cán bộ, công chức cấp xã, kế toán ghi:

Nợ TK 334: Phải trả cán bộ, công chức

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1122: Tiền gửi Ngân hàng)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương được duyệt và phương thức trả lương của từng xã, Kế toán lập Lệnh chi tiền hoặc giấy rút dự toán để thanh toán lương cho cán bộ, công chức cấp xã

2. Kho bạc nhà nước chuyển tiền trả lương

3. Căn cứ vào ủy nhiệm chi trả lương cho cán bộ, công chức, lao động thuê ngoài, Giấy báo Nợ của Kho bạc kế toán tiến hành ghi sổ nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

3 .Ví dụ

Căn cứ vào bảng lương tháng 9/2018 số tiền lương phải trả cán bộ viên chức trong biên chế của xã trong đó:

Tiền lương là: 65.000.000 đ

Phụ cấp chức vụ: 1.500.000 đ

Phụ cấp kiêm nhiệm: 2.000.000 đ

Thưởng đột xuất: 1.000.000đ

Ngày 28/09/2020 kế toán chuyển hồ sơ ra kho bạc làm thủ tục chuyển tiền từ TK kho bạc sang TK ngân hàng mở tại ngân hàng NN &PTNT để thực hiện chuyển trả lương tháng 9 cho cán bộ trong biên chế của xã.

4. Các bước thực hiện

4.1. Chi bằng chuyển dự toán

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Nhập quỹ tiền mặt\Phiếu rút tiền kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu rút tiền kho bạc.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải, chọn TKKB.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày giấy rút, Ngày hạch toán, Số giấy rút.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 111, TK Có 1121, Số tiền, Mục lục ngân sách.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111, 112 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt.

5. Lưu ý: Phần mềm đã tự động sinh bút toán đồng thời ghi Có TK 008, anh/chị có thể kiểm tra bằng cách vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Danh sách chứng từ nghiệp vụ khác.

4.2. Chi lương qua tài khoản cá nhân

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi…

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Chi tiền gửi

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 334, TK Có 1121, Số tiền, MLNS.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 112 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt;….

5. Lưu ý: Phần mềm đã tự động sinh bút toán đồng thời ghi Có TK 008, anh/chị có thể kiểm tra bằng cách vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Danh sách chứng từ nghiệp vụ khác.

III. Chi nộp bảo hiểm

1. Định khoản

– Khi xã lập Giấy rút dự toán ngân sách để chuyển tiền đóng BHXH, mua thẻ BHYT, nộp kinh phí công đoàn, BHTN căn cứ vào giấy báo Nợ (1 liên của Giấy rút dự toán từ KB chuyển về), kế toán ghi:

Nợ TK 332: Các khoản phải nộp theo lương

(TK 3321: Bảo hiểm xã hội)

(TK 3322: Bảo hiểm y tế)

(TK 3323: Kinh phí công đoàn)

(TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp)

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1121: Tiền gửi NSX tại Kho bạc)

Đồng thời ghi Có TK 008 Dự toán chi ngân sách

– Khi xã lập Lệnh chi để chuyển tiền đóng BHXH, mua thẻ BHYT, nộp kinh phí công đoàn, BHTN căn cứ vào giấy báo Nợ (1 liên của Lệnh chi tiền từ KB chuyển về), kế toán ghi:

Nợ TK 332: Các khoản phải nộp theo lương

(TK 3321: Bảo hiểm xã hội)

(TK 3322: Bảo hiểm y tế)

(TK 3323: Kinh phí công đoàn)

(TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp)

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1121: Tiền gửi NSX tại Kho bạc)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ vào bảng kê trích nộp các khoản theo lương kế toán tiến hành, Kế toán lập lệnh chi tiền hoặc Giấy rút dự toán ngân sách để chuyển tiền BHXH, BHXH, BHTN cho cơ quan bảo hiểm.

2. Kho bạc nhà nước huyện thực hiện chuyển tiền cho BHXH huyện

3. Căn cứ vào chứng từ nộp tiền bảo hiểm (Lệnh chi, Giấy rút dự toán ngân sách), giấy báo Nợ của Kho bạc kế toán xã tiến hành ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

3. Ví dụ

Ngày 21/09/2020, căn cứ vào bảng tính lương tháng 9/2020 các khoản trích theo lương của cán bộ tập sự, lao động hợp đồng tại xã là:

Tổng quỹ lương đóng BH là: 40.261.750

BHXH: 13.954.486đ

BHYT: 24.152.000đ

KPCĐ: 1.081.842đ

BHTN: 1.073.422đ

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Chuyển khoản kho bạc.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải, chọn TKKB.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 332x, TK Có 1121, Số tiền, Mục lục ngân sách.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 112 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt.

5. Lưu ý: Phần mềm đã tự động sinh bút toán đồng thời ghi Có TK 008, anh/chị có thể kiểm tra bằng cách vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Danh sách chứng từ nghiệp vụ khác.

IV. Chi mua TSCĐ

1. Định khoản

a. Mua tài sản bằng tiền do rút tạm ứng:

– Căn cứ vào Phiếu chi, kế toán ghi chi ngân sách chưa qua kho bạc

Nợ TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 111: Tiền mặt (nếu chi bằng tiền mặt)

– Sau đó làm thủ tục thanh toán với kho bạc, căn cứ vào Giấy đề nghị thanh toán với kho bạc kế toán ghi nhận:

Nợ TK 814: Chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

– Căn cứ vào Biên bản bàn giao đưa tài sản vào sử dụng, kế toán ghi tăng tài sản cố định và tăng nguồn hình thành tài sản cố định

Nợ TK 211: Tài sản cố định

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

b. lệnh chi ngân sách chuyển khoản mua TSCĐ

– Căn cứ vào chứng từ gốc đã được kho bạc chấp nhận, kế toán ghi:

Nợ TK 814: Chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 112: Tiền gửi kho bạc (Tk 1121-Tiền gửi ngân sách tại kho bạc)

– Căn cứ vào Biên bản bàn giao đưa tài ản vào sử dụng, kế toán ghi tăng tài sản cố định và tăng nguồn hình thành tài sản cố định

Nợ TK 211: Tài sản cố định

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

c. Mua tài sản chưa thanh toán

– Ghi tăng chi ngân sách chưa qua kho bạc và tăng phải trả cho nhà cung cấp

Nợ TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 331: Các khoản phải trả

– Căn cứ vào hóa đơn mua tài sản, Biên bản bàn giao TSCĐ, kế toán ghi:

Nợ TK 211: Tài sản cố định

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

2. Các bước thực hiện

Hướng dẫn chi tiết, xem tại nghiệp vụ Tăng tài sản do mua mới

Trường hợp chi mua TSCĐ bằng chuyển khoản, anh/chị vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc để thực hiện.

V. Thanh toán các khoản phải trả bằng tiền gửi

1. Định khoản

– Trong quá trình hoạt động, xã có thể phát sinh các khoản chi hoạt động như chi dịch vụ tiền điện, điện thoại, tiền mua văn phòng phẩm, tiền mua tài liệu. Khi kế toán xã nhận được đầy đủ hóa đơn chứng từ, yêu cầu thanh toán của nhà cung cấp, kế toán xã sẽ lập Ủy nhiệm chi để chuyển khoản trả tiền cho nhà cung cấp.

Căn cứ vào Giấy báo Nợ của Kho bạc nhà nước, ủy nhiệm chi đã có xác nhận của Kho bạc nhà nước, kế toán hạch toán

Nợ TK 814: Chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách nhà nước 

Có TK 1121: Tiền ngân sách tại Kho bạc

Đồng thời ghi Có TK 008: Số dự toán đã rút

– Thanh toán bằng tiền gửi khác tại kho bạc

Khi thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp, người nhận thầu bằng tiền gửi khác tại Kho bạc, căn cứ vào Giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi

Nợ TK 331 – Các khoản phải trả

Có TK 1128: Tiền gửi khác tại Kho bạc

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ và đề nghị thanh toán của nhà cung cấp hoặc người mua hàng, kế toán thực hiện lập ủy nhiệm chi, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Sau khi Ủy nhiệm chi được ký duyệt, kế toán mang ủy nhiệm chi kèm theo Bảng kê chứng từ thanh toán Kho bạc nơi mở tài khoản tiền gửi làm thủ tục thanh toán.

3. Kho bạc thực hiện kiểm soát và duyệt chi cho đơn vị và chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi vào tài khoản nhận tiền.

4. Căn cứ vào ủy nhiệm chi và giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi sổ

3. Ví dụ

Ngày 3/7/2020, thanh toán tiền điện thoại của xã tháng 6/2020 số tiền 1.304.000 đồng

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi…

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Chi tiền gửi

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 814, TK Có 1121, Số tiền, Tiểu mục.

3. Nhấn Cất.

4. Với nghiệp vụ PSCO TK 1121 – cột nghiệp vụ là Thực chi thì hệ thống sẽ tự động ghi đồng thời bút toán Có TK 008 tại nghiệp vụ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Danh sách chứng từ nghiệp vụ khác.

Lưu ý: Trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản, anh/chị vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc để thực hiện

VI. Chi quỹ công chuyên dùng

1. Định khoản

Sau khi thu các khoản đóng góp của dân để hình thành quỹ công chuyên dùng, khi chuyển khoản quỹ công chuyên dùng để phục vụ hoạt động của xã, căn cứ vào Giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi

Nợ TK 431: Các quỹ công chuyên dùng của xã

Có TK 1128: Tiền gửi khác tại Kho bạc

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ và đề nghị thanh toán của nhà cung cấp, kế toán thực hiện lập ủy nhiệm chi, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Sau khi Ủy nhiệm chi được ký duyệt, kế toán mang ủy nhiệm chi ra Kho bạc làm thủ tục thanh toán

3. Kho bạc thực hiện kiểm soát chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi khác vào tài khoản nhận tiền.

4. Căn cứ vào ủy nhiệm chi và giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi sổ

3. Ví dụ

Ngày 09/08/2020, chuyển khoản cho CT TNHH Tân Hòa tiền dọn dẹp, vận chuyển cây gãy đổ do bảo, tiền chuyển từ quỹ Phòng chống lụt bão của xã, số tiền 11.480.000 đồng

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi…

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Chi tiền gửi

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 431, TK Có 1128, Số tiền, Tiểu mục, Hoạt động.

3. Nhấn Cất.

VII. Chuyển tiền thu hộ cho cấp trên

1. Định khoản

Sau khi hoàn tất các khoản thu hộ cấp trên, Xã thực hiện chuyển các khoản thu hộ lên cấp trên, căn cứ vào Giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi

Nợ TK 3361: Các quỹ công chuyên dùng của xã

Có TK 1128: Tiền gửi khác tại Kho bạc

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Sau khi hoàn thành việc thu hộ cho cấp trên, kế toán xác định tổng số tiền đã thu hộ và lập ủy nhiệm chi, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Sau khi Ủy nhiệm chi được ký duyệt, kế toán mang ủy nhiệm chi ra Kho bạc làm thủ tục chuyển tiền thu hộ lên cấp trên

3. Kho bạc thực hiện kiểm soát chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi khác vào tài khoản nhận tiền.

4. Căn cứ vào ủy nhiệm chi và giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi sổ.

3. Ví dụ

Ngày 9/8/2020, chuyển khoản cho Ủy ban nhân dân huyện tiền phí đường bộ năm 2020 xã thu hộ, số tiền 34.500.000 đồng.

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi…

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Chi tiền gửi

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 3361, TK Có 1121, Số tiền, Tiểu mục, Hoạt động.

3. Nhấn Cất.

VIII. Chi tiền hoạt động sự nghiệp

1. Định khoản

Đối với các xã tổ chức hạch toán tập trung các khoản chi sự nghiệp trên cùng hệ thống sổ kế toán ngân sách xã, khi xã chuyển khoản để chi trả các khoản tiền phục vụ hoạt động sự nghiệp của xã, căn cứ vào Giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi

Nợ TK 811: Các quỹ công chuyên dùng của xã

Nợ TK 331: Các khoản phải trả

Có TK 1128: Tiền gửi khác tại Kho bạc

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ và đề nghị thanh toán của nhà cung cấp, kế toán lập ủy nhiệm chi để thanh toán cho các hoạt động sự nghiệp của xã, chuyển Ủy nhiệm chi cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Sau khi Ủy nhiệm chi được ký duyệt, kế toán mang ủy nhiệm chi ra Kho bạc làm thủ tục chuyển tiền cho nhà cung cấp

3. Kho bạc thực hiện kiểm soát, chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi khác vào tài khoản nhận tiền.

4. Căn cứ vào ủy nhiệm chi và giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi sổ

3. Ví dụ

Ngày 11/7/2020, chuyển khoản cho Công ty TNHH thiết bị y tế Tiến Đạt tiền mua thiết bị y tế phục vụ hoạt động trạm y tế xã số tiền 11.500.000 đồng

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi…

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Chi tiền gửi

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 811, TK Có 1128, Số tiền, Tiểu mục, Hoạt động.

3. Nhấn Cất.

IX. Thoái thu ngân sách bằng tiền gửi kho bạc

1. Định khoản

Thoái thu ngân sách là thoái trả tại Kho bạc số tiền thu ngân sách đã qua kho bạc cho các đối tượng đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Sau khi số thu ngân sách đã nộp vào Kho bạc và đã ghi thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc, xã làm thủ tục thoái thu ngân sách nhà nước để các đối tượng đến nhận tiền thoái trả trực tiếp tại Kho bạc

– Thoái thu những khoản thu trong năm, căn cứ vào Giấy báo Nợ của Kho bạc Nhà nước, kế toán ghi

Nợ TK 714 – Thu ngân sách xã đã hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 1121 – Tiền gửi ngân sách tại Kho bạc

– Thoái thu những khoản thu năm trước trong thời gian chỉnh lý quyết toán, căn cứ vào Giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi

Nợ TK 714 – Thu ngân sách xã đã hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 1121 – Tiền gửi ngân sách tại Kho bạc

– Thoái thu những khoản thu ngân sách thuộc năm trước trong năm sau (Khi hết thời gian chỉnh lý quyết toán), Xã làm lệnh chi thoái thu các khoản thu thuộc năm trước (lấy số chi ngân sách năm sau để thoái trả các khoản thu thuộc ngân sách năm trước) để các đối tượng đến nhận tiền trực tiếp tại Kho bạc, căn cứ Giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi

Nợ TK 814 – Chi ngân sách xã đã hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 1121 – Tiền gửi ngân sách tại Kho bạc

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Ủy ban nhân dân Huyện ra Quyết định thoái thu ngân sách cùng với danh sách các đối tượng được thoái trả theo từng nội dung thoái trả.

2. Xã làm lệnh chi gửi Kho bạc nhà nước gửi kèm Quyết định thoái trả của Huyện và danh sách các đối tượng được thoái trả gửi kho bạc. Đồng thời thông báo đến các đối tượng được thoái thu ngân sách

3. Kho bạc nhà nước làm trả tiền cho các đối tượng được thoái trả

4. Căn cứ vào Giấy báo Nợ của Kho bạc, kế toán ghi sổ

3. Ví dụ

Ngày 08/09/2020, thoái thu ngân sách các khoản tiền thu Quỹ đóng góp ủng hộ đồng bào bão lụt năm 2020 của 10 hộ gia đình khó khăn số tiền 5.000.000 đồng

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Chuyển khoản kho bạc.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải, chọn TKKB.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 714, TK Có 1121, Số tiền, Mục lục ngân sách.

3. Nhấn Cất.

Cập nhật 15 Tháng Chín, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận