Đề nghị ghi thu, ghi chi

1. Định khoản

1.1. Thu ngân sách xã bằng tiền mặt được giữ lại để chi ngân sách xã

 • Khi thu bằng tiền mặt

Nợ TK 111: nếu thu bằng tiền mặt

Có TK 337: Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

 • Khi xuất quỹ tiền mặt chi ngân sách tại xã

Nợ TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 111: Chi bằng tiền mặt

 • Định kỳ, ghi thu- ghi chi ngân sách xã đã qua kho bạc (Số ghi thu phải bằng số ghi chi)

Nợ TK 337: Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 714: Thu ngân sách xã đã hạch toán vào ngân sách nhà nước

Nợ TK 814: Chi ngân sách xã đã hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

1.2. Thu ngân sách xã bằng hiện vật (kể cả các khoản thu viện trợ bằng vật tư, thiết bị)

–  Nhập xuất hiện vật qua kho:

 • Khi thu hiện vật nhập kho

Nợ TK 152: Vật liệu

Có TK 337: Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

 • Khi xuất vật liệu ra sử dụng cho các công trình XDCB

Nợ TK 241: Xây dựng cơ bản dở dang (2412-XDCB dở dang)

Có TK 152: Vật liệu

 • Đồng thời, ghi chi ngân sách chưa qua Kho bạc để hình thành nguồn kinh phí đầu tư XDCB

Nợ TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 441: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

 • Khi công trình hoàn thành hoặc cuối niên độ ngân sách, làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách xã đã qua kho bạc.

– Thu hiện vật đưa vào sử dụng ngay cho công trình

 • Khi thu hiện vật

Nợ TK 241: Xây dựng cơ bản dở dang (2412)

Có TK 337: Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

 • Đồng thời, ghi chi ngân sách chưa qua Kho bạc để hình thành nguồn kinh phí đầu tư XDCB

Nợ TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 441: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

 • Khi công trình hoàn thành hoặc cuối niên độ ngân sách, làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách xã đã qua kho bạc

– Trường hợp nhân dân đóng góp bằng ngày công để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng

 • Khi thu ngân sách xã bằng ngày công lao động, ghi thu – ghi chi ngân sách xã chưa qua kho bạc giá trị ngày công lao động

Nợ TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 337: Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

 • Đồng thời phản ánh ghi chi xây dựng cơ bản và ghi tăng nguồn kinh phí đầu tư XDCB giá trị ngày công lao động

Nợ TK 241: Xây dựng cơ bản dở dang (2412)

Có TK 441: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

 • Định kỳ, làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách xã đã qua kho bạc giá trị ngày công lao động

–  Làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách vào thời gian chỉnh lý quyết toán

 • Ghi thu ngân sách xã đã qua Kho bạc

Nợ TK 337: Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 714: Thu ngân sách xã hạch toán vào ngân sách nhà nước

 • Ghi chi ngân sách đã qua Kho bạc

Nợ TK 814: Chi ngân sách đã hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

2. Mô tả nghiệp vụ

 • Kế toán UBND cấp Xã (đơn vị dự toán cấp III) theo quý hoặc định kỳ thực hiện các công việc sau:
  • Lập bảng kê chứng từ đề nghị ghi thu, ghi chi theo mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán của Kho bạc nhà nước quy định.
  • Có thể lập Lệnh ghi thu, ghi chi gửi Kho bạc.
 • Kho bạc NN cấp Huyện nhận đề nghị ghi thu, ghi chi.
 • Kế toán UBND cấp Xã căn cứ vào Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách tiến hành ghi sổ kế toán

3. Các bước thực hiện

3.1. Thu ngân sách xã bằng tiền mặt được giữ lại để chi

Bước 1: Thu ngân sách xã bằng tiền mặt

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu.

2. Nhập Người nộp, Diễn giải, Chứng từ.

3. Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Có 337, Số tiền, Mục lục ngân sách, Nghiệp vụ chọn Ghi thu ghi chi.

4. Nhấn Cất.

Bước 2: Xuất quỹ tiền mặt chi ngân sách xã

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Nhập Người nhận, Diễn giải, Chứng từ.

3. Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 137, Số tiền, mục lục ngân sách, nghiệp vụ chọn Ghi thu ghi chi.

4. Nhấn Cất.

Bước 3: Lập bảng kê ghi thu ghi chi ngân sách xã.

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê ghi thu – ghi chi.

2. Chọn kỳ lập bảng kê, nhấn Đồng ý.

3. Phần mềm đã tự động lấy lên bảng kê những chứng từ có Phát sinh Có TK 337, cột nghiệp vụ là Ghi thu ghi chi tại tab Kê thu và những chứng từ có Phát sinh Nợ TK 137, cột nghiệp vụ là Ghi thu ghi chi tại tab Kê chi.

4. Chọn lần lượt tab Kê thu, Kê chi và tích chọn những chứng từ cần ghi thu ghi chi với Kho bạc.

5. Nhấn Cất.
6. Xem/in mẫu Bảng kê ghi thu ghi chi và chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Bước 4: Sau khi bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã được chấp nhận, kế toán ghi thu, ghi chi

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ ghi thu ghi chi.

2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

3. Thực hiện Ghi thu các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

  • Chọn tab Kê thu.
  • Nhấn Ghi thu.
  • Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số thu chưa qua ngân sách (Tài khoản 337) sang số thu đã qua ngân sách (Tài khoản 714).
 •  
  • Nhấn Cất.

4. Thực hiện Ghi chi các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

  • Chọn tab Kê chi.
  • Nhấn Ghi chi.
  • Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số chi chưa qua ngân sách (Tài khoản 137) sang số chi đã qua ngân sách (Tài khoản 814).
 •  
  • Nhấn Cất.

3.2. Thu ngân sách xã bằng hiện vật nhập kho

Bước 1: Thu hiện vật nhập kho

1. Vào nghiệp vụ Vật tư, Công cụ dụng cụ, chọn Nhập kho\Nhập khác.

2.  Nhập Người giao, Diễn giải, Chứng từ.

3. Nhập thông tin chi tiết chứng từ: chọn Vật tư, TK Nợ 152, TK Có 337, Số lượng, Đơn giá, Mục lục ngân sách, nghiệp vụ chọn Ghi thu ghi chi.

4. Nhấn Cất.

Bước 2: Xuất vật liệu ra sử dụng

1. Vào nghiệp vụ Vật tư, Công cụ dụng cụ, chọn Xuất kho\Phiếu xuất kho.

2. Nhập Người nhận, Diễn giải, Chứng từ.

3. Nhập thông tin chi tiết chứng từ: chọn Vật tư, TK Nợ 2412, TK Có 152, Số lượng, Đơn giá, Nghiệp vụ chọn Ghi thu – Ghi chi.

4. Nhấn Cất.

Bước 3: Đồng thời ghi chi ngân sách chưa qua Kho bạc để hình thành nguồn kinh phí đầu tư XDCB

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Nhập Đối tượng, Diễn giải, Chứng từ.

3. Nhập thông tin chi tiết chứng từ: hạch toán TK Nợ 137/TK Có 4411, Số tiền, mục lục ngân sách, nghiệp vụ chọn Ghi thu ghi chi.

4. Nhấn Cất.

Bước 4: Lập bảng kê ghi thu ghi chi ngân sách xã.

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê ghi thu – ghi chi.

2. Chọn kỳ lập bảng kê, nhấn Đồng ý.

3. Phần mềm đã tự động lấy lên bảng kê những chứng từ có Phát sinh Có TK 337, cột nghiệp vụ là Ghi thu ghi chi tại tab Kê thu và những chứng từ có Phát sinh Nợ TK 137, cột nghiệp vụ là Ghi thu ghi chi tại tab Kê chi.

4. Lần lượt tích chọn những chứng từ cần ghi thu ghi chi với Kho bạc tại tab Kê thuKê chi.

5. Nhấn Cất.

Bước 5: Sau khi bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã được chấp nhận, kế toán thực hiện ghi thu, ghi chi

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ ghi thu ghi chi.

2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

3. Thực hiện Ghi thu các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

  • Chọn tab Kê thu.
  • Nhấn Ghi thu.
  • Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số thu chưa qua ngân sách (Tài khoản 337) sang số thu đã qua ngân sách (Tài khoản 714).
 •  
  • Nhấn Cất.

4. Thực hiện Ghi chi các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

  • Chọn tab Kê chi.
  • Nhấn Ghi chi.
  • Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số chi chưa qua ngân sách (Tài khoản 137) sang số chi đã qua ngân sách (Tài khoản 814).
 •  
  • Nhấn Cất.

3.3. Thu ngân sách xã bằng hiện vật không nhập kho

Bước 1: Thực hiện ghi thu hiện vật chưa qua kho bạc

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Nhập Đối tượng, Diễn giải, Chứng từ.

3. Thông tin chi tiết chứng từ: hạch toán TK Nợ 2412/TK Có 337, Số tiền, Mục lục ngân sách, nghiệp vụ chọn Ghi thu ghi chi.

4. Nhấn Cất.

Bước 2: Đồng thời ghi chi ngân sách chưa qua Kho bạc để hình thành nguồn kinh phí đầu tư XDCB

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Nhập Đối tượng, Diễn giải, Chứng từ.

3. Nhập thông tin chi tiết chứng từ: hạch toán TK Nợ 8192/TK Có 4411, Số tiền, mục lục ngân sách, nghiệp vụ chọn Ghi thu ghi chi.

4. Nhấn Cất.

Bước 3: Lập bảng kê ghi thu ghi chi ngân sách xã.

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê ghi thu – ghi chi.

2. Chọn kỳ lập bảng kê, nhấn Đồng ý.

3. Phần mềm đã tự động lấy lên bảng kê những chứng từ có Phát sinh Có TK 337, cột nghiệp vụ là Ghi thu ghi chi tại tab Kê thu và những chứng từ có Phát sinh Nợ TK 137, cột nghiệp vụ là Ghi thu ghi chi tại tab Kê chi.

4. Lần lượt tích chọn những chứng từ cần ghi thu ghi chi với Kho bạc tại tab Kê thuKê chi.

5. Nhấn Cất.

6. Xem/in mẫu Bảng kê ghi thu ghi chi và chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Bước 4: Sau khi bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã được chấp nhận, kế toán thực hiện ghi thu, ghi chi

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ ghi thu ghi chi.

2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

3. Thực hiện Ghi thu các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

  • Chọn tab Kê thu. Nhấn Ghi thu.
  • Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số thu chưa qua ngân sách (Tài khoản 337) sang số thu đã qua ngân sách (Tài khoản 714).
 •  
  • Nhấn Cất.

4. Thực hiện Ghi chi các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

  • Chọn tab Kê chi. Nhấn Ghi chi.
  • Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số chi chưa qua ngân sách (Tài khoản 137) sang số chi đã qua ngân sách (Tài khoản 814).
 •  
  • Nhấn Cất.

4.4. Nhân dân đóng góp bằng ngày công để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng

Bước 1: Ghi thu ngân sách xã bằng ngày công lao động, ghi thu ghi chi ngân sách xã chưa qua kho bạc giá trị ngày công lao động

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Nhập Đối tượng, Diễn giải, Chứng từ.

3. Nhập thông tin chi tiết chứng từ: hạch toán TK Nợ 137/TK Có 337, Loại thuNgày công, Số tiền, mục lục ngân sách, nghiệp vụ chọn Ghi thu ghi chi.

4. Nhấn Cất.

Bước 2: Đồng thời ghi chi xây dựng cơ bản và ghi tăng nguồn kinh phí đầu tư XDCB giá trị ngày công lao động

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Nhập Đối tượng, Diễn giải, Chứng từ.

3. Nhập thông tin chi tiết chứng từ: hạch toán TK Nợ 2412/TK Có 4411, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

Bước 3: Lập bảng kê ghi thu ghi chi ngân sách xã.

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê ghi thu – ghi chi.

2. Chọn kỳ lập bảng kê, nhấn Đồng ý.

3. Phần mềm đã tự động lấy lên bảng kê những chứng từ có Phát sinh Có TK 337, cột nghiệp vụ là Ghi thu ghi chi tại tab Kê thu và những chứng từ có Phát sinh Nợ TK 137, cột nghiệp vụ là Ghi thu ghi chi tại tab Kê chi.

4. Lần lượt tích chọn những chứng từ cần ghi thu ghi chi với Kho bạc tại tab Kê thuKê chi.

5. Nhấn Cất.

6. Xem/in mẫu Bảng kê ghi thu ghi chi và chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Bước 4: Sau khi bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã được chấp nhận, kế toán thực hiện ghi thu, ghi chi

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ ghi thu ghi chi.

2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

3. Thực hiện Ghi thu các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

  • Chọn tab Kê thu. Nhấn Ghi thu.
  • Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số thu chưa qua ngân sách (Tài khoản 337) sang số thu đã qua ngân sách (Tài khoản 714).
 •  
  • Nhấn Cất.

4. Thực hiện Ghi chi các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

  • Chọn tab Kê chi. Nhấn Ghi chi.
  • Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số chi chưa qua ngân sách (Tài khoản 137) sang số chi đã qua ngân sách (Tài khoản 814).
  •  
  • Nhấn Cất.

Cập nhật 21 Tháng Mười Một, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận