Điều chỉnh kinh phí tự chủ

I. Điều chỉnh kinh phí thu

1. Mô tả nghiệp vụ

 • Kế toán xã lập phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách.
 • Chủ tịch UBND xã ký duyệt phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách.
 • Kho bạc nhà nước cấp Huyện sau khi nhận được phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách của xã thực hiện điều chỉnh số liệu tại kho bạc.
 • Kế toán xã căn cứ vào phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách thực hiện ghi sổ.

2. Các bước thực hiện

Ví dụ:

Ngày 05/07/2020, thu tiền sử dụng đất nông nghiệp, chương 822, khoản 338, tiểu mục 1601: 10.000.000 đồng.

Ngày 12/7/2020, điều chỉnh về Chương 805, khoản 338, tiểu mục 1603.

Trường hơp phát sinh cần điều chỉnh kinh phí thu, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Điều chỉnh kinh phí thu.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập thông tin Điều chỉnh kinh phí thu.

 • Thông tin Thông tin chung: Nguồn, Mã KBNN, Diễn giải.
 • Thông tin Chứng từ: Ngày điều chỉnh, Số điều chỉnh.
 • Thông tin chi tiết:
  • Chọn Mã quỹ.
  • Thông tin Đã chi: chọn Tài khoản ngân hàng kho bạc, Mục lục ngân sách, Số tiền đã chi tiền.
  • Thông tin Điều chỉnh: chọn Tài khoản ngân hàng kho bạc, Mục lục ngân sách, Số tiền muốn điều chỉnh sang.

 • Nhấn Cất.

4. In chứng từ Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

II. Điều chỉnh kinh phí chi

1. Mô tả nghiệp vụ

 • Kế toán xã lập phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách.
 • Chủ tịch UBND xã ký duyệt phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách.
 • Kho bạc nhà nước cấp Huyện sau khi nhận được phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách của xã thực hiện điều chỉnh số liệu tại kho bạc.
 • Kế toán xã căn cứ vào phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách thực hiện ghi sổ.

2. Các bước thực hiện

Ví dụ:

Ngày 05/07/2020, chi tiền xăng phục vụ hoạt động vệ sinh môi trường, chương 822, khoản 338, tiểu mục 7854: 5.000.000 đồng.

Ngày 12/7/2020, điều chỉnh về Chương 805, khoản 338, tiểu mục 7549.

Trường hơp phát sinh cần điều chỉnh kinh phí chi, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Điều chỉnh kinh phí chi.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập thông tin Điều chỉnh kinh phí chi.

 • Thông tin Thông tin chung: Nguồn, Mã KBNN, Diễn giải.
 • Thông tin Chứng từ: Ngày điều chỉnh, Số điều chỉnh.
 • Thông tin chi tiết:
  • Chọn Mã quỹ.
  • Thông tin Đã chi: chọn Tài khoản ngân hàng kho bạc, Mục lục ngân sách, Số tiền đã chi tiền.
  • Thông tin Điều chỉnh: chọn Tài khoản ngân hàng kho bạc, Mục lục ngân sách, Số tiền muốn điều chỉnh sang.

 • Nhấn Cất.

4. In chứng từ Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

Cập nhật 22 Tháng Mười Một, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận