1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kế toán tài sản cố định
 5. Ghi tăng TSCĐ do mua mới (trường hợp không sử dụng phần mềm QLTS.VN)

Ghi tăng TSCĐ do mua mới (trường hợp không sử dụng phần mềm QLTS.VN)

Hướng dẫn kế toán hạch toán nghiệp vụ ghi tăng TSCĐ ngay trên phần mềm Bamboo 2020 (trường hợp không sử dụng phần mềm QLTS.VN)

1. Định khoản

1.1. Mua tài sản bằng tiền do rút tạm ứng

 • Căn cứ vào Phiếu chi (hoặc ủy nhiệm chi, lệnh chi tiền), kế toán ghi chi ngân sách chưa qua kho bạc

Nợ TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 111: Tiền mặt (nếu chi bằng tiền mặt)

Có TK 112: Tiền gửi (1121: Tài khoản tiền ngân sách tại kho bạc) (nếu chi bằng tiền gửi)

Đồng thời ghi Có TK 008

 • Sau đó làm thủ tục thanh toán với kho bạc, căn cứ vào Giấy đề nghị thanh toán với kho bạc kế toán ghi nhận:

Nợ TK 814: Chi ngân sách xã đã hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Đồng thời ghi Có TK 008

 • Căn cứ vào Biên bản bàn giao đưa tài sản vào sử dụng, kế toán ghi tăng tài sản cố định và tăng nguồn hình thành tài sản cố định

Nợ TK 211: Tài sản cố định

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

1.2. Làm lệnh chi ngân sách chuyển khoản mua TSCĐ

 • Căn cứ vào chứng từ gốc đã được kho bạc chấp nhận, kế toán ghi:

Nợ TK 814: Chi ngân sách xã đã hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 112: Tiền gửi kho bạc (Tk 1121-Tiển gửi ngân sách tại kho bạc)

 • Căn cứ vào Biên bản bàn giao đưa tài sản vào sử dụng, kế toán ghi tăng tài sản cố định và tăng nguồn hình thành tài sản cố định

Nợ TK 211: Tài sản cố định

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

1.3. Mua tài sản chưa thanh toán

 • Ghi tăng chi ngân sách chưa qua kho bạc và tăng phải trả cho nhà cung cấp

Nợ TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 331: Các khoản phải trả

 • Căn cứ vào hóa đơn mua tài sản, Biên bản bàn giao TSCĐ, kế toán ghi:

Nợ TK 211: Tài sản cố định

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

2. Mô tả nghiệp vụ

Thông thường đối với các tài sản có giá trị lớn, Đơn vị thường có kế hoạch mua sắm từ đầu năm, tuy nhiên trong năm căn cứ vào nhu cầu sử dụng, đơn vị tiến hành mua sắm tài sản.

 1. Căn cứ vào kế hoạch mua sắm tài sản, nhu cầu sử dụng tài sản, bộ phận có nhu cầu lập yêu cầu mua sắm tài sản và chuyển bộ phận hành chính.
 2. Bộ phận hành chính kiểm tra sự phù hợp của yêu cầu mua sắm tài sản chuyển chủ tịch xã phê duyệt.
 3. Chủ tịch xã ra quyết định mua sắm tài sản chuyển bộ phận hành chính.
 4. Bộ phận hành chính tài thực hiện mua sắm tài sản, Ký hợp đồng mua sắm tài sản, nhận tài sản, hóa đơn mua sắm tài sản.
 5. Bộ phận hành chính sau khi mua tài sản gửi lại hóa đơn chứng từ cho kế toán để kế toán thực hiện thanh toán.
  • Nếu thanh toán ngay: Kế toán làm thủ tục thanh toán và ghi sổ kế toán tiền mặt, tiền gửi.
  • Nếu chưa thanh toán thì kế toán hạch toán ghi nhận nguyên giá và ghi nhận công nợ.
 6. Bộ phận hành chính bàn giao tài sản cho bộ phận sử dụng tài sản và gửi lại kế toán Biên bản bàn giao tài sản.
 7. Kế toán căn cứ vào Biên bản bàn giao TS để ghi tăng tài sản vào sổ tài sản và thẻ tài sản

3. Ví dụ

Ngày 20/03/2020 đơn vị mua mới 01 máy vi tính sử dụng cho phòng địa chính, đơn giá: 10.000.000 đồng (MVT01). Đơn vị thực hiện thanh toán ngay bằng tiền mặt.

4. Các bước thực hiện

Bước 1: Hạch toán chứng từ mua TSCĐ

Tùy theo hình thức thanh toán, anh/chị thực hiện lập chứng từ cho phù hợp. Ví dụ thanh toán bằng tiền mặt, thì thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu chi tiền

  • Thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Thông tin Chứng từ: Ngày phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi, Số giấy báo chi.
  • Thông tin chứng từ chi tiết: Hạch toán TK Nợ 814, nhập Số tiền, Mục lục ngân sách.

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, chứng từ có liên quan: S21-X: Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; B04-H: Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ; C53-HD_Biên bản kiểm kê tài sản; Biểu 02_Công khai mua sắm tài sản; Sổ S01b-X: Sổ cái tài khoản; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ tiền gửi.

Bước 2: Ghi tăng tài sản cố định.

1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Khai báo Tài sản cố định. Nhấn Thêm.

2. Khai báo các thông tin về tài sản cố định.

  • Khai báo tab Thông tin chung.

  • Khai báo tab Thông tin hao mòn: 

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn để sinh chứng từ ghi tăng Tài sản cố định.

5. Nhấn Đồng ý tại thông báo Sinh chứng từ ghi tăng cho TSCĐ thành công.

6. Kiểm tra thông tin trên chứng từ ghi tăng tự động sinh bằng cách vào phân hệ Tài sản cố định\Ghi tăng\Danh sách ghi tăng tài sản cố định, nhấn đúp chuột vào Phiếu ghi tăng cần kiểm tra.

7. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, chứng từ có liên quan: S21-X: Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; B04-H: Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ; C53-HD_Biên bản kiểm kê tài sản; Biểu 02_Công khai mua sắm tài sản; Sổ S01b-X: Sổ cái tài khoản.

Cập nhật 27 Tháng Mười Một, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận