Nhập kho từ thu bằng hiện vật

Giúp kế toán hạch toán nghiệp vụ nhập kho vật tư, công cụ dụng cụ bằng hiện vật do nhân dân đóng góp.

1. Định khoản

Nợ TK 152 – Vật liệu

Có TK 337 – Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi nhận được hiện vật do nhân dân đóng góp, kế toán tiến hành xác định giá trị, lập phiếu nhập kho chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt, sau đó chuyển hiện vật và phiếu nhập cho thủ kho.

Thủ kho nhận hiện vật, tiến hành kiểm tra kiểm đếm và nhập kho, ghi số lượng thực nhập và chuyển lại 1 liên cho kế toán.

Kế toán chuyển phiếu nhập kho cho thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
Kế toán nhận lại phiếu nhập kho đã có đầy đủ chữ ký và tiến hành ghi nhận vào sổ chi tiết vật tư và các sổ sách có liên quan.

3. Ví dụ

Ngày 17/09/2020, xã nhận được khoản đóng góp của hộ dân là 1 bộ ấm chén, giá thị trường hiện tại là 150.000 đồng. Kế toán nhận hiện vật, quy ra tiền mặt.

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Vật tư, Công cụ dụng cụ, chọn Nhập kho\Nhập khác.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Nhập khác.

  • Thông tin Đối tượng: Người giao, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
  • Thông tin chứng từ chi tiết:
   • Chọn Vật tư.
   • Hệ thống tự động hạch toán TK Nợ 152, nhập TK Có 337.
   • Nhập Số lượng, Đơn giá, Mục lục ngân sách.

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu Phiếu nhập kho bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo có liên quan: Sổ cái các tài khoản liên quan: 152, 7192; Sổ kho; Sổ chi tiết vật liệu; Nhật ký – Sổ cái.

Cập nhật 26 Tháng Mười Một, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận