Rút kinh phí từ kho bạc

I. Rút dự toán tạm ứng

1. Định khoản

 • Rút dự toán tạm ứng bằng tiền mặt:

Nợ TK 111: Tiền mặt
Có TK 112: Tiền gửi kho bạc

Đồng thời ghi Có TK 00821

 • Rút dự toán tạm ứng bằng chuyển khoản:

Nợ TK 137: Chi ngân sách xã chưa qua kho bạc
Có TK 112: Tiền gửi kho bạc

Đồng thời ghi Có TK 00821

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu tạm ứng tiền từ kinh phí ngân sách, đơn vị thường thực hiện các hoạt động:

 • Kế toán tại UBND Xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc NN cấp Huyện tạm ứng dự toán cho đơn vị.
 • Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt tạm ứng.
 • Kho bạc NN cấp Huyện kiểm soát và duyệt tạm ứng cho UBND xã và chi số tạm ứng cho UBND xã.
 • Căn cứ vào hình thức nhận (tiền mặt, tiền gửi, chuyển khoản kho bạc) để hạch toán vào sổ sách.

3. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Nhập quỹ tiền mặt\Phiếu rút tiền kho bạc.

2. Nhập thông tin chứng từ Phiếu rút tiền kho bạc.

  • Thông tin Đối tượng: Người nhận, Tài khoản kho bạc, Diễn giải.
  • Thông tin Chứng từ: Ngày giấy rút, Ngày hạch toán, Số giấy rút, Số phiếu thu.
  • Thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 111, TK Có 1121, Số tiền, Mục lục ngân sách, chọn Nghiệp vụ: Tạm ứng – Dự toán.

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ. Ví dụ mẫu Giấy rút dự toán ngân sách (C2-02a/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC).

Đồng thời ghi Có TK 00821 tại nghiệp vụ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.

II. Rút dự toán thực chi

1. Định khoản

 • Rút dự toán tạm ứng bằng tiền mặt:

Nợ TK 111: Tiền mặt

Có TK 112: Tiền gửi kho bạc

đồng thời ghi Có TK 00822

 • Rút dự toán tạm ứng bằng chuyển khoản:

–  Khi rút dự toán để chi chuyển khoản: 

Nợ TK 814 – Chi ngân sách xã đã qua kho bạc

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng, kho bạc

đồng thời ghi Có TK 00822 – Dự toán chi ngân sách

–  Khi mua tài sản cố định bằng chuyển khoản:

Trả tiền mua TSCĐ từ tài khoản kho bạc:

Nợ TK 814 – Chi ngân sách xã đã qua kho bạc

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng, kho bạc

đồng thời ghi Có TK 00822 – Dự toán chi ngân sách

Ghi tăng TSCĐ và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ:

Nợ TK 211 – Tài sản cố định

Có TK 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

–  Khi thanh toán lương cho cán bộ, công chức cấp xã

Nợ TK 112 – Tiền gửi tại Ngân hàng, kho bạc (1122 Tiền gửi ngân hàng)

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng, kho bạc (1121 Tiền gửi ngân sách tại Kho bạc)

đồng thời ghi Có TK 00822: Tổng số tiền dự toán đã chuyển

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu thanh toán trực tiếp từ kinh phí ngân sách, đơn vị thường thực hiện các hoạt động:

 • Kế toán UBND Xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc NN cấp Huyện thanh toán kinh phí cho UBND Xã.
 • Kế toán UBND Xã chuyển hồ sơ cho kho bạc NN cấp Huyện kiểm soát chi và duyệt chi.
 • Kho bạc NN cấp Huyện kiểm soát và duyệt chi cho UBND Xã, và chi tiền cho UBND Xã.
 • Căn cứ vào hình thức nhận (tiền mặt, tiền gửi, chuyển khoản kho bạc) kế toán UBND Xã hạch toán vào sổ sách.

3. Các bước thực hiện

3.1. Rút dự toán thực chi bằng tiền mặt

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Nhập quỹ tiền mặt\Phiếu rút tiền kho bạc.

2. Nhập thông tin chứng từ Phiếu rút tiền kho bạc.

  • Thông tin Đối tượng: Người nhận, Tài khoản kho bạc, Diễn giải.
  • Thông tin Chứng từ: Ngày giấy rút, Ngày hạch toán, Số giấy rút, Số phiếu thu.
  • Thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 111, TK Có 112x, Số tiền, Mục lục ngân sách, chọn Nghiệp vụ: Thực chi – dự toán.

3. Nhấn Cất. Chương trình tự động sinh chứng từ đồng thời ghi Có TK 00822 tại menu Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

3.2. Rút dự toán thực chi bằng chuyển khoản

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc.

2. Nhập thông tin chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

  • Thông tin Đối tượng: Người nhận, Tài khoản kho bạc, Diễn giải.
  • Thông tin Chứng từ: Ngày giấy rút, Ngày hạch toán, Số giấy rút, Số phiếu thu.
  • Thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 814, TK Có 1121, Số tiền, Mục lục ngân sách, chọn Nghiệp vụ: Thực chi – dự toán.

3. Nhấn Cất. Chương trình tự động sinh chứng từ đồng thời ghi Có TK 00822 tại menu Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

III. Thanh toán tạm ứng rút kinh phí

1. Định khoản

Nợ TK 814: Chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

2. Mô tả nghiệp vụ

Sau khi công việc được hoàn thành có đầy đủ hồ sơ chứng từ thì kế toán UBND Xã làm thủ tục thanh toán tạm ứng với kho bạc NN cấp Huyện:

 • Kế toán UBND Xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc NN cấp Huyện thanh toán tạm ứng cho đơn vị.
 • Kế toán UBND Xã chuyển hồ sơ cho kho bạc NN cấp Huyện kiểm soát chi và duyệt thanh toán tạm ứng.
 • Kho bạc NN cấp Huyện kiểm soát và duyệt thanh toán tạm ứng cho UBND cấp Xã, khoản chi chuyển trạng thái từ tạm ứng sang thực chi.

3. Các bước thực hiện

Sau khi đã có các chứng từ Chi từ tạm ứng (Phát sinh Nợ Tài khoản 137, cột nghiệp vụ là Chi từ tạm ứng), thực hiện thanh toán tạm ứng kinh phí rút tạm ứng với kho bạc như sau:

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê thanh toán tạm ứng.

2. Chọn khoảng thời gian lập bảng kê. Nhấn Đồng ý.

3. Tích chọn các chứng từ cần lập bảng kê hoặc tích chọn Chọn tất/Bỏ tất để chọn nhanh/bỏ nhanh nhiều chứng từ cùng 1 lúc. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Sau khi được kho bạc chấp nhận thanh toán, vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng.

6. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán. Nhấn Thanh toán.

7. Hệ thống sẽ tự động sinh Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số chi chưa qua ngân sách (Tài khoản 137) sang số chi đã qua ngân sách (Tài khoản 814), cột nghiệp vụ là Thanh toán tạm ứng kho bạc.

8. Kiểm tra lại thông tin, sau đó nhấn Cất.

Cập nhật 10 Tháng Ba, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận