Thu tiền mặt

Hướng dẫn kế toán hạch toán các nghiệp vụ thu tiền mặt tại xã.

I. Thu hộ bằng tiền mặt

1. Định khoản

Khi phát sinh thu hộ theo ủy quyền của cơ quan thuế, tòa án hoặc thu hộp đóng góp của dân cho cấp trên, kế toán xã lập phiếu thu tiền mặt, hạch toán:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 336 – Các khoản thu hộ, chi hộ (3361 – Các khoản thu hộ) (Chi tiết các khoản thu hộ)

2. Mô tả nghiệp vụ

 • Khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền mặt, kế toán viết biên lai thu phí, lệ phí giao cho đối tượng nộp tiền.
 • Kế toán lập phiếu thu, nhận tiền giao cho thủ quỹ.
 • Thủ quỹ nhập quỹ tiền mặt, ký vào phiếu thu và hạch toán thu tiền trên sổ quỹ.
 • Kế toán dựa vào phiếu thu tiền đã được ký duyệt đầy đủ để ghi nhận số tiền mặt thu được vào sổ kế toán tiền mặt.

3. Ví dụ

Ngày 02/08/2020, kế toán xã thực hiện thu hộ tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp cho cơ quan thuế của hộ gia đình A, số tiền 800.000 đ

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu…

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu thu tiền.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Diễn giải
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Có 3361, Số tiền, chọn Hoạt động.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt; S10-X: Sổ theo dõi các khoản thu hộ.

II. Thu hoạt động sự nghiệp

1. Định khoản

Căn cứ vào chứng từ thu (Biên lai, vé..) và phiếu thu đã lập, kế toán hạch toán:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 711 – Thu sự nghiệp

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các khoản thu sự nghiệp (thường là hoạt động của trạm y tế), người có trách nhiệm thu tiền sẽ viết biên lai giao cho người nộp và thu tiền về nộp lại cho Kế toán xã.

 • Kế toán nhận tiền, lập phiếu thu cho người nộp ký nhận và chuyển lại cho thủ quỹ.
 • Thủ quỹ nhập quỹ tiền mặt, ký vào phiếu thu và hạch toán thu tiền trên sổ quỹ.
 • Kế toán dựa vào phiếu thu tiền đã được ký duyệt đầy đủ để ghi nhận số tiền mặt thu được vào sổ kế toán tiền mặt.

3. Ví dụ

Ngày 01/08/2020, kế toán xã thu tiền tiêm, khám chữa bệnh của Trạm Y tế xã, số tiền 2.000.000 đồng.

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu…

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu thu tiền.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Có 711, Số tiền, chọn Hoạt động.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt; S10-X: Sổ theo dõi các khoản thu hộ.

III. Thu quỹ công chuyên dùng

1. Định khoản

Căn cứ biên lai thu tiền và phiếu thu, làm thủ tục nhập quỹ tiền mặt và ghi tăng các quỹ công chuyên dùng, ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 431 – Các quỹ công chuyên dùng của xã (Chi tiết theo từng quỹ)

2. Mô tả nghiệp vụ

Tại các thời điểm diễn ra thu đóng góp của dân:

 • Kế toán viết biên lai thu tiền và phiếu thu, chuyển cho chủ tịch UBND ký duyệt.
 • Kế toán đưa biên lai và phiếu thu đã được ký duyệt cho thủ quỹ, thủ quỹ thu tiền của người nộp và nhập quỹ tiền mặt, tiến hành ký lên phiếu thu và hạch toán vào sổ quỹ tiền mặt.
 • Kế toán căn cứ vào phiếu thu đã được thủ quỹ ký duyệt, tiến hành hạch toán vào sổ chi tiết quỹ tiền mặt.

3. Ví dụ

Ngày 17/7/2020, kế toán ủy ban thu tiền đóng góp của dân vào quỹ đền ơn đáp nghĩa, số tiền 700.000đ.

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu…

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu thu tiền.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Có 431, Số tiền, chọn Hoạt động.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt; S10-X: Sổ theo dõi các khoản thu hộ.

III. Thu tiền mặt tại xã, thu khoán

1. Định khoản

– Các khoản thu ngân sách xã bằng tiền mặt (chưa nộp vào Kho bạc) được nhập vào quỹ của xã.

Căn cứ vào phiếu thu tiền mặt, hạch toán:

Nợ TK 111- Tiền mặt

Có TK 337 – Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

– Thu tiền nhận khoán (thầu vườn cây, đầm ao, ruộng, tiền cầu phao, bến bãi…)

 • Trường hợp người nhận khoán nộp toàn bộ tiền khoán trong một kỳ bằng tiền mặt.

Căn cứ vào điều khoản trên hợp đồng giao khoán và phiếu thu tiền mặt, hạch toán:

Nợ TK 111- Tiền mặt

Có TK 337 – Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

 • Trường hợp người nhận khoán nộp tiền khoán làm nhiều lần bằng tiền mặt theo thỏa thuận trên hợp đồng

Căn cứ vào điều khoản trên hợp đồng giao khoán và phiếu thu tiền mặt từng lần nộp, hạch toán:

Nợ TK 111- Tiền mặt (Số tiền thu ngay sau khi ký hợp đồng)

Nợ TK 311 – Các khoản phải thu (Số tiền giao khoán chưa thu được)

Có TK 337 – Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

 • Khi thu được các khoản nợ về giao khoán, căn cứ vào phiếu thu, ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (Số tiền nợ thu được)

Có TK 311 – Các khoản phải thu (Số nợ còn lại thu được)

2. Mô tả nghiệp vụ

 • Khi phát sinh hoạt động thu tiền mặt, kế toán lập phiếu thu tiền mặt, chuyển cho kế toán trưởng và chủ tịch UBND ký duyệt.
 • Kế toán chuyển phiếu thu đã được ký duyệt sang cho thủ quỹ để thủ quỹ tiến hành thu tiền của người nộp.
 • Thủ quỹ thu tiền, ký nhận trên phiếu thu và tiến hành nhập quỹ tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ tiền mặt
 • Kế toán dựa vào phiếu thu đã có ký nhận của thủ quỹ để ghi nhận số tiền mặt thu được vào sổ kế toán tiền mặt.

3. Ví dụ:

Ngày 16/01/2020, kế toán thu tiền thầu vườn cây cả năm 2019, số tiền 10.000.000 đ, thu ngay 1 lần chưa nộp vào kho bạc.
Thu vào nguồn ngân sách xã tự chủ, chương 805, khoản 338, tiểu mục 7199

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu…

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu thu tiền.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Có, Số tiền, chọn Hoạt động.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111, 337, 311; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt; S08-X: Sổ phải thu.

IV. Thu khác bằng tiền mặt

1. Định khoản

 • Trường hợp nhận được tiền BHXH cấp về cho xã, căn cứ vào phiếu chi tiền của bên BHXH và phiếu thu tiền của Tài chính xã, kế toán hạch toán:

Nợ 111 – Tiền mặt

Có TK 332 – Các khoản phải nộp theo lương (3321)

 • Kinh phí công đoàn chi vượt được cấp bù, căn cứ vào phiếu chi tiền của bên Công đoàn huyện và phiếu thu tiền của Tài chính xã, kế toán hạch toán:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 332 – Các khoản phải nộp theo lương (3323)

2. Mô tả nghiệp vụ

 • Kế toán xã tập hợp hồ sơ thanh toán gửi cho cơ quan liên quan (BHXH, Công đoàn) huyện duyệt hồ sơ
 • Sau khi hồ sơ được duyệt, cơ quan liên quan viết phiếu chi, chi trả tiền mặt cho kế toán
 • Kế toán nhận phiếu chi và tiền mặt, lập phiếu thu tại xã và giao tiền mặt cho thủ quỹ
 • Thủ quỹ nhập quỹ tiền mặt, ký vào phiếu thu và hạch toán thu tiền trên sổ quỹ
 • Kế toán dựa vào phiếu thu tiền đã được ký duyệt đầy đủ để ghi nhận số tiền mặt thu được vào sổ kế toán tiền mặt.

3. Ví dụ

Ngày 03/08/2020, kế toán xã nhận bằng tiền mặt khoản BHXH chi ốm đau cho công chức trong tháng 7, số tiền 5.000.000 đồng.

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu…

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu thu tiền.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Có 431, Số tiền, chọn Hoạt động.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt;….

Cập nhật 22 Tháng Mười Một, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận