Xuất kho CCDC sử dụng

Giúp kế toán hạch toán nghiệp vụ xuất kho vật tư, công cụ dụng cụ để sử dụng tại đơn vị.

1. Định khoản

a. Xuất kho CCDC sử dụng cho hoạt động thường xuyên

Nợ TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 152: Vật liệu

Đồng thời, căn cứ vào Biên bản bàn giao CCDC, kế toán ghi:

Nợ TK 005: Dụng cụ lâu bền đang sử dụng

b. Xuất kho CCDC sử dụng cho xây dựng công trình tại xã

Nợ TK 2412 – XDCB dở dang

Có TK 152 – Vật liệu

Đồng thời hạch toán: Nợ TK 005 – Dụng cụ lâu bền đang sử dụng

2. Mô tả nghiệp vụ

 1. Bộ phận sử dụng lập yêu cầu cấp phát CCDC gửi tới bộ phận quản lý tài sản (Phòng hành chính).
 2. Phòng hành chính trình Chủ tịch xã phê duyệt và gửi tới kế toán để yêu cầu xuất kho.
 3. Căn cứ vào yêu cầu cấp phát CCDC được phê duyệt, kế toán kiểm tra kho xem còn đủ yêu cầu không và lập phiếu xuất kho trình chủ tịch xã ký.
 4. Căn cứ vào phiếu xuất kho đã duyệt, thủ kho thực hiện xuất kho cho bộ phận hành chính và thực hiện ghi sổ kho.
 5. Bộ phận hành chính bàn giao lại CCDC cho bộ phận sử dụng và gửi lại Biên bản bàn giao cho kế toán kế toán ghi tăng CCDC vào sổ theo dõi CCDC.

3. Ví dụ

Ngày 26/07/2020, xuất quạt cây cho Phòng Kế toán sử dụng, số lượng: 1 cái, đơn giá xuất là: 880.000 đồng.

4. Các bước thực hiện

Bước 1: Xuất kho CCDC sử dụng cho hoạt động thường xuyên

1. Vào nghiệp vụ Vật tư, Công cụ dụng cụ, chọn Xuất kho\Phiếu xuất kho.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Phiếu xuất kho.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
  • Nhập thông tin chứng từ chi tiết:
   • Chọn Vật tư.
   • Nhập Mã định khoản 601 để hệ thống tự động hạch toán TK Nợ 137, TK Có 152.
   • Nhập Số lượng, Đơn giá, Mục lục ngân sách.

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Ghi tăng CCDC

1. Chọn Tiện ích\Sinh phiếu ghi tăng CCDC…

2. Chương trình tự động sinh Phiếu ghi tăng, tự động hạch toán TK Nợ 005. Nhập thêm Phòng ban. Nhấn Cất.

3. Xem/in mẫu Phiếu ghi tăng CCDC bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

4. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo có liên quan: S21-X: Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; Sổ S01b-X: Sổ cái 152, 819, 005, 241; Sổ chi ngân sách xã; Sổ theo dõi đầu tư.

Lưu ý: Để thực hiện ghi tăng Công cụ dụng cụ, anh/chị có thể vào Vật tư, công cụ dụng cụ, chọn Công cụ dụng cụ\Ghi tăng\Phiếu ghi tăng.

Cập nhật 6 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận