1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Bổ sung Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tiền gửi kinh phí ngân sách nhà nước cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách trung ương (cấp tỉnh/huyện) năm … chuyển sang năm … (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Bổ sung Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tiền gửi kinh phí ngân sách nhà nước cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách trung ương (cấp tỉnh/huyện) năm … chuyển sang năm … (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tiền gửi kinh phí ngân sách nhà nước cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách trung ương (cấp tỉnh/huyện) năm … chuyển sang năm … (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tiền gửi kinh phí ngân sách nhà nước cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau bằng cách:

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau.

  • Chọn Năm in báo cáo.
  • Chọn Tài khoản, nhấn Lấy dữ liệu.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 29 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận