1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. Các tính năng mới phát triển trong các phiên bản MISA Bamboo.NET 2020

Các tính năng mới phát triển trong các phiên bản MISA Bamboo.NET 2020

R11

 1. Khách hàng yêu cầu in báo cáo Biểu số 12: Quyết toán chi đầu tư phát triển
 2. Khách hàng yêu cầu in Sổ theo dõi chi ngân sách xã đã qua kho bạc ( đặc thù TP Thái Bình)
 3. Khách hàng yêu cầu in Mẫu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (Đặc thù Vũ Thư)
 4. Cập nhật Bảng đối chiếu Thu ngân sách đặc thù khối xã (Đặc thù Tuy An – Phú Yên)

R10

 1. Yêu cầu mẫu C4-02a/NS – Ủy nhiệm chi lên đúng thông tin Đơn vị nhận tiền, hoặc Người nhận tiền

R9

 1. Kế toán mong muốn cập nhật hệ thống MLNS theo thông tư 93/2019-TT/BTC
 2. Khách hàng yêu cầu mẫu 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư Tài khoản tiền gửi tại KBNN bỏ thông tin đơn vị giống mẫu theo NĐ 11/2020/TT-BTC
 3. Cập nhật chức năng khảo sát khách hàng để đánh giá mức độ hài lòng của KH về sản phẩm

R8

 1. Khách hàng yêu cầu in được mẫu đặc thù B02a-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT (Mẫu tổng hợp theo nguồn) Đặc thù Vũ Thư
 2. Cập nhật Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN (Đặc thù Sóc Sơn) theo chế độ kế toán mới
 3. Cập nhật Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN (Đặc thù Sóc Sơn) theo chế độ kế toán mới
 4. Cập nhật Báo cáo đối chiếu thu (Đặc thù PTC Đức Hòa)
 5. Kế toán mong muốn bổ sung Báo cáo thu ngân sách xã (đặc thù tỉnh Điện Biên)
 6. Cập nhật mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết 954/2020

R7

 1. Khách hàng yêu cầu khi xuất mẫu C2-02a- Giấy rút dự toán ngân sách, lên thông tin tên Ngân hàng đơn vị nhận tiền
 2. Khách hàng yêu cầu mẫu giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên c2-11/NS Thông tư 19/2020 hiển thị diễn giải chi tiết

R6

 1. Bổ sung mẫu số 20c Ký hiệu 02a-SDKP/ĐVDT theo thông tư 18/2020/TT-BTC
 2. Cập nhật biểu mẫu theo Thông tư 19/2020/TT – BTC
  1. Mẫu số C4-08/KB – Giấy nộp tiền vào tài khoản
  2. Bổ sung Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01a/NS)
  3. Bổ sung Mẫu số C2-11/NS Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên
  4. Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (Mẫu số C2-17a/NS)
  5. Cập nhật Mẫu số C2-10/NS – Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

R5

 1. In mẫu báo thu, chi theo TT344 thêm cột Lũy kế từ đầu năm và xác nhận của kho bạc
 2. Kế toán xem được phiếu đăng ký gia hạn online và hủy được đăng ký gia hạn
 3. Tự động thông báo xuất hóa đơn và nhắc thanh toán cho khách hàng đăng ký gia hạn

R4.3

 1. Đáp ứng lấy chương, khoản hạch toán lương từ phần mềm QLCB

R4.2

 1. Cập nhật chức năng kết nối DVC cho các chứng từ theo nghị định 11/2020/NĐ-CP
 2. Cập nhật mẫu C4-02a/KB theo Công văn 1412 của KBNN để đáp ứng đúng quy đinh
 3. Kế toán muốn in Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (nghị định 11) theo mẫu dọc để giao dịch với Kho bạc nhà nước thuận lợi hơn
 4. Bổ sung Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Mẫu cập nhật)

R4

Phiên bản Bamboo 2020 R4 thêm mới 3 mẫu, sửa đổi bổ sung 17 mẫu chứng từ, biểu mẫu theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP thay thế TT 77/2017/TT-BTC, TT 61/2014/TT-BTC, Quyết định 4377/QĐ-KBNN.

– 3 mẫu được thêm mới theo NĐ 11/2020/NĐ-CP

 1. Bổ sung Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 2. Bổ sung Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tiền gửi kinh phí ngân sách nhà nước cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách trung ương (cấp tỉnh/huyện) năm … chuyển sang năm … (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 3. Bổ sung Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách trung ương (cấp tỉnh/cấp huyện) theo hình thức rút dự toán năm … chuyển sang năm … (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

– 17 mẫu được sửa đổi, bổ sung theo NĐ 11/2020/NĐ-CP thay thế TT 77/2017/TT-BTC, TT 61/2014/TT-BTC, Quyết định 4377/QĐ-KBNN.

 1. Bổ sung Mẫu số 01/BKNT: Bảng kê nộp thuế (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 2. Bổ sung Mẫu số C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 3. Bổ sung Mẫu số C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 4. Bổ sung Mẫu số C2-13/NS: Giấy điều chỉnh cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 5. Bổ sung Mẫu số C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 6. Bổ sung Mẫu số C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 7. Bổ sung Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 8. Bổ sung Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 9. Bổ sung Mẫu số C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 10. Bổ sung Mẫu số C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 11. Bổ sung Mẫu số C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 12. Bổ sung Mẫu số C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 13. Bổ sung Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 14. Bổ sung Mẫu số C4-02c/NS: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 15. Bổ sung Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 16. Bổ sung Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước
 17. Bổ sung Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

– Các vấn đề khác

 1. Kế toán muốn in S03-X: Sổ theo dõi tiền gửi kho bạc khi không theo dõi tài khoản 112 chi tiết theo ngân hàng, kho bạc
 2. Cập nhật Bảng đối chiếu thu nộp tại kho bạc (Đặc thù Pleiku) theo chế độ kế toán mới

R3

 1. Kế toán muốn điều chỉnh kinh phí rút và chi ở các chương khác nhau để Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT, số dư tạm ứng không bị âm
 2. Cập nhật chức năng “Xuất khẩu ra chương trình Sở tài chính Hải Dương” theo hệ thống tài khoản mới
 3. Kế toán muốn nhanh chóng biết phần mềm đã có phiên bản mới để cập nhật kịp thời
 4. Khi bổ sung thêm chỉ tiêu thu, chi theo nội dung kinh tế, kế toán muốn chỉ tiêu này được hiển thị trên báo cáo dự toán, quyết toán cuối năm để làm việc nhanh hơn
 5. Kế toán muốn sử dụng chức năng Thiết lập chỉ tiêu thu và Thiết lập chỉ tiêu chi và thiết lập báo cáo theo chỉ tiêu thu, chi tại phần Thông tin khai báo ban đầu để làm việc nhanh hơn
 6. Khi kế toán lập chứng từ thanh toán tiền cho MISA, kế toán muốn hiển thị đúng nội dung diễn giải để MISA có thể xác định nhanh đơn vị nộp tiền
 7. Kế toán muốn cập nhật số dư đầu năm nhanh chóng hơn
 8. Kế toán muốn hạch toán đúng bút toán đồng thời trong thời giản chỉnh lý quyết toán để đỡ mất công sửa lại
 9. Bổ sung một số loại chứng từ mới để hạch toán nhanh chóng hơn
 10. Kết nối QLCB để tự động hạch toán lương, bảo hiểm
 11. Sửa công thức Biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương năm

R2

 1. Kế toán muốn hiển thị đầy đủ nội dung rút dự toán để đi giao dịch kho bạc thuận tiện hơn
 2. Khi lập Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT 39), kế toán muốn cột hóa đơn và cột chứng từ hiển thị đúng các thông tin số, ngày tháng của hóa đơn, chứng từ gốc của nghiệp vụ phát sinh để đáp ứng đúng nghiệp vụ thực tế của khách hàng
 3. Tính số dư đầu năm chính xác khi có chứng từ chỉnh lý quyết toán năm trước
 4. Kế toán muốn ghi nhận nhanh các danh mục sẵn có vào chương trình
 5. Kế toán muốn ghi nhận nhanh các thông tin của các dòng hạch toán để làm việc nhanh hơn
 6. Kế toán muốn biết những nội dung mới của các phiên bản mà đơn vị chưa cập nhật để khuyến khích khách hàng cập nhật phiên bản mới
 7. Cập nhật phần “Hướng dẫn khai thác nội dung trợ giúp” theo nội dung mới
 8. Kết nối Meinvoice để hạch toán biên lai điện tử
 9. Kế toán muốn thiết lập nhanh công thức mẫu dự toán thu, chi theo NDKT đơn vị đang sử dụng ở năm 2019

R1

1. Cập nhật hệ thống tài khoản mới TT 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

2. Cập nhật MLNS mới.

3. Chuyển đổi dữ liệu từ Bamboo 2019 lên Bamboo 2020.

Xem hướng dẫn tại đây.

4. Cải tiến mẫu dự toán

 • Sửa đổi mẫu dự toán theo mẫu đơn vị đang áp dụng
 • Kiểm tra công thức trùng, công thức thiếu trên mẫu dự toán
 • Xuất nhập khẩu mẫu dự toán

Xem hướng dẫn thiết lập mẫu dự toán tại đây

5. Thiết lập được chỉ tiêu cho các báo cáo.

Xem hướng dẫn tại đây

6. Bổ sung chức năng kiểm tra công thức trên các BC theo TT 343, 344

 • Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã
 • Biểu số 114: Ước thực hiện thu ngân sách xã
 • Biểu số 115: Ước thực hiện chi ngân sách xã
 • Biểu 116: Cân đối quyết toán ngân sách xã
 • Biểu 117: Quyết toán thu ngân sách xã
 • Biểu 118: Quyết toán chi ngân sách xã
 • Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã
 • Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã
 • Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã
 • Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương

7. Cập nhật TT 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu giao thông thủy lợi

Xem thêm giới thiệu về phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 tại đây

Cập nhật 19 Tháng Chín, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận